Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n EPSrakennuseristeteollisuuden ”EPS”‐osallistujarekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden osallistujarekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilöt

Rakennustuoteteollisuus RTT ry (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 12 991).
Rekisterin yhteyshenkilö on Tuuli Kunnas, puh. 040 172 0073,
tuuli.kunnas(at)rakennusteollisuus.fi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden järjestämien tilaisuuksien (esim. koulutukset, seminaarit, kilpailut) osallistujien ja kotisivujen kautta yhteyttä ottaneiden rekisteröimiseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä johtuen.
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan b (sopimuksen täytäntöönpano) ja f alakohtiin (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden tarpeesta käsitellä henkilötietoa rekisteröidyn ilmoittautumisen, osallistumisen tai yhteydenoton yhteydessä. Rekisteröidyt ovat RTT:n EPS-rakennuseristeteollisuuden järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneita henkilöitä tai yhteyttä ottaneita henkilöitä.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n EPS-rakennuseristeteollisuuteen yhteyttä ottaneiden henkilöiden tietoja.
Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat erityisesti:

  • etu- ja sukunimi, syntymäaika
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
  • tehtävänimi ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • erityisruokavaliot (arkaluonteinen tieto)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n EPS-rakennuseristeteollisuuden luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä henkilötietoja mm. tapahtumien- ja matkanjärjestäjille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti mahdollisimman pian kunkin tilaisuuden tai yhteydenoton jälkeen ko.
tilaisuuden/yhteydenoton osalta. Tiedot poistetaan tällöin rekisteristä, ellei niiden säilyttämiselle ole edelleen tarve ja olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.
Jos henkilötieto halutaan säilyttää eikä säilyttämiselle ole muuta asetuksen mukaista perustetta, tulee rekisteröidyltä pyytää suostumus.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.
Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritellyiltä yhteyshenkilöiltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojakäytäntömme perustuu RT:n tietosuojakäytäntöön, johon voit tutustua tarkemmin täällä.